مرور رده

تغییرات طبیعی بدن بعد از زایمان

گفتیم که در شش هفته بعد از زایمان در بدن تغییراتی ایجاد می‌شود که در جهت برگشت بدن به وضعیت قبل از بارداری است.