آداب و سنت هاحدیثدانلودصوتطب اسلامی و سنتی

دانلود مجموعه کامل سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی با موضوع طب اسلامی

استاد سید حسن ضیایی که در علم طب اسلامی و سنتی مهارت خاصی دارند وگفته های ایشان برپایه سخنان و روایات بزرگان و ائمه معصومین(علیهم السلام) است . که با استقبال بسیار زیادی مواجه شده است و با اینکه ایشان ساکن مشهد مقدس هستند و سخرانی های ایشان به طور منظم و هفتگی در برنامه نسیم شرقی در شبکه استانی خراسان رضوی پخش میشود ولی مخاطبان ایشان از طریق اینترنت برنامه های ایشان را از سراسر کشور دنبال میکنند , با این وجود ایشان با کمال تواضع خود را پزشک نمیخوانند و مطب شخصی ندارند و حتی برای بسیار از بیماری های که علم طب سنتی راهکاری برای درمان آن ندارد , بیمار را به پزشکهای متخصص راهنمایی میکنند.و این خصلت ایشان باعث شده است که برای اولین بار بسیاری از پزشکان علم جدید به نحوه و روش ایشان , علاقه مند شوند و حتی طی جلساتی با ایشان علم خود را به مذاکره بگذارند.البته ایشان گاهی اوقات در حرم امام رضا(علیه السلام) در قسمت دارالقرآن حضور دارند و به ۱ سوال هر مخاطب حاضر در جلسه پاسخ میدهند . به نظر من اگر همه راهها را امتحان کرده اید , این یک راه رایگان را نیز امتحان فرمایید و انشاءالله دردتان شفا یابد.

شماره تلفن استاد ,
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۱۰۰:۴۴:۰۰
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۲۰۰:۵۰:۴۳
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۳۰۱:۱۱:۵۶
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۴۰۰:۳۹:۳۱
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۵۰۰:۴۷:۳۰
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۶۰۰:۴۴:۰۴
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۷۰۰:۳۶:۱۸
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۸۰۰:۳۹:۱۰
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۹۰۰:۴۱:۴۷
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۱۰۰۰:۳۷:۱۲
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۱۱۰۰:۴۳:۱۳
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۱۲۰۰:۴۲:۲۷
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۱۳۰۰:۲۵:۳۲
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۱۴۰۰:۳۹:۴۳
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۱۵۰۰:۴۸:۰۶
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۱۶۰۰:۴۱:۱۸
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۱۷۰۰:۴۶:۱۲
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۱۸۰۰:۳۸:۳۶
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۱۹۰۰:۳۷:۳۱
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۲۰۰۰:۳۹:۴۷
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۲۱۰۰:۴۲:۱۸
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۲۲۰۱:۰۱:۰۷
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۲۳۰۰:۳۷:۰۹
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۲۴۰۰:۵۱:۰۶
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۲۵۰۱:۰۵:۰۴
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۲۶۰۰:۵۷:۴۳
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۲۷۰۰:۴۸:۴۶
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۲۸۰۰:۲۷:۵۶
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۲۹۰۰:۳۵:۲۱
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۳۰۰۰:۴۹:۵۵
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۳۱۰۰:۵۵:۲۱
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۳۲۰۰:۴۸:۲۶
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۳۳۰۰:۴۲:۰۶
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۳۴۰۰:۵۳:۳۸
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۳۵۰۰:۵۵:۵۵
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۳۶۰۱:۰۲:۴۶
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۳۷۰۰:۴۴:۴۲
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۳۸۰۱:۰۱:۰۸
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۳۹۰۱:۰۰:۵۶
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۴۰۰۰:۵۴:۱۳
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۴۱۰۰:۳۱:۵۲
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۴۲۰۰:۱۹:۵۲
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۴۳۰۰:۳۹:۳۸
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۴۴۰۰:۴۵:۱۷
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۴۵۰۰:۲۹:۰۷
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۴۶۰۰:۲۴:۳۵
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۴۷۰۰:۴۶:۰۱
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۴۸۰۰:۳۷:۳۳
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۴۹۰۰:۲۸:۱۸
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۵۰۰۰:۳۲:۱۲
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۵۱۰۰:۴۱:۲۹
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۵۲۰۱:۰۰:۴۱
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۵۳۰۰:۳۸:۳۶
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۵۴۰۰:۴۹:۴۷
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۵۵۰۰:۱۷:۵۳
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۵۶۰۱:۱۶:۰۰
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۵۷۰۰:۴۳:۴۳
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۵۸۰۰:۲۶:۲۵
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۵۹۰۰:۵۱:۵۸
musicdl980 سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب اسلامیطب النّبی؛ جلسه ۶۰۰۰:۲۴:۰۲

———————————

مربوط به کودکان

حجت الاسلام ضیایی تعیین جنسیت فرزند

حجت الاسلام ضیایی درمان صرع کودکان درطب سنتی 

حجت الاسلام ضیایی درمان سرفه کودکان در طب سنتی
حجت الاسلام ضیایی درمان اسهال مزمن در طب سنتی
حجت الاسلام ضیایی درمان بار روی زبان
حجت الاسلام ضیایی رشد کودکان


غیره

حجت الاسلام ضیایی درمان اگزما ی پوستی

حجت الاسلام ضیایی درمان گرفتگی عروق

حجت الاسلام ضیایی تنظیم عادات ماهانه

حجت الاسلام ضیایی درمان جوش خونی در طب سنتی

حجت الاسلام ضیایی درمان سنگینی خواب در طب سنتی

حجت الاسلام ضیایی درمان لرزش دست در طب سنتی

حجت الاسلام ضیایی کاهش وزن در طب سنتی

حجت الاسلام ضیایی رفع لکه های سالک

حجت الاسلام ضیایی درمان اختلال شهوت

حجت الاسلام ضیایی تنظیم کراتین خون

حجت الاسلام ضیایی درمان ریزش مو

حجت الاسلام ضیایی درمان زخم بستر

حجت الاسلام ضیایی درمان زخم معده

حجت الاسلام ضیایی درمان نقرس

حجت الاسلام ضیایی درمان مننژیت درطب سنتی

حجت الاسلام ضیایی درمان زالی در طب سنتی

حجت الاسلام ضیایی درمان ریزش مو بر اثرشیمی درمانی در طب سنتی

حجت الاسلام ضیایی درمان خشکی پوست در طب سنتی

حجت الاسلام ضیایی -درمان کیست در طب سنتی

حجت الاسلام ضیایی درمان آنفولانزا درطب سنتی

حجت الاسلام ضیایی در مان آلزایمر و فراموشی در طب سنتی

حجت الاسلام ضیایی درمان آسم در طب سنتی

حجت الاسلام ضیایی درمان کبد چرب در طب سنتی

 حجت الاسلام ضیایی درمان دردهای استخوانی در طب سنتی

 حجت الاسلام ضیایی درمان اثر جوش در طب اسلامی

حجت الاسلام ضیایی درمان آکنه در طب سنتی

حجت الاسلام ضیایی بیماری های قلبی در طب سنتی

حجت الاسلام ضیایی درمان افسردگی

 حجت الاسلام ضیایی درمان سرماخوردگی

حجت الاسلام ضیایی درمان سنگ کلیه

حجت الاسلام ضیایی درمان ام اس

حجت الاسلام ضیایی میانه روی در خوردن

حجت الاسلام ضیایی درمان میگرن

حجت الاسلام ضیایی درمان دیابت

حجت الاسلام ضیایی درمان بار زبان

حجت الاسلام ضیایی درمان کیست تخمدان

حجت الاسلام ضیایی درمان بیماریهای معده

حجت الاسلام ضیایی درمان ام اس

حجت الاسلام ضیایی بهداشت پوست و مو

حجت الاسلام ضیایی درمان پروستات

 حجت الاسلام ضیایی عامل اصلی ایجاد سنگ صفرا

حجت الاسلام ضیایی درمان مننژیت درطب سنتی

 

منبع: سرباز آخر

برچسب ها
نرم افزارهای تولیدی ما
Card image cap
نرم افزار اندروید ریحانه‎های بهشتی

در این نرم افزار هر آنچه را درباره فرزند دار شدن می خواهید بدانید از قبل ازدواج، قبل وهنگام انعقاد نطفه، دوران بارداری و زایمان تا مرحله جوانی فرزند، تربیت دینی و علمی فرزند وجود دارد.


حجم 9 مگابایت

رایگان

Card image cap
نرم افزار اندورید یوسف کالو علی

در این نرم افزار چند سوره آخر قرآن مجید با صدای کودکانه حنانه خلفی آموزش داده می شود. قبل از اذان در شبکه پویا چند کلیپ آموزشی پخش می شود که در این نرم افزار به صورت صوتی بارگزاری شده.

حجم 6 مگابایت

قیمت خرید درون برنامه ای: 2000 تومان

Card image cap
ترتیل جزء ۳۰ با صدای محمد طه جنید

در این نرم افزار بیشتر سوره های جزء ۳۰ بارگزاری شده است. این نرم افزار در آموزش صحیح خوانی، تجوید، حفظ و تشویق کودکان به یادگیری قرآن می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد.


حجم برنامه: 17 مگابایت

قیمت خرید درون برنامه ای: 3000 تومان

Card image cap
تحدیر کل قرآن کریم/ استاد معتز آقایی

در این نرم افزار فایل صوتی تندخوانی یا تحدیر کل قرآن کریم با صدای استاد احمد دباغ بارگزاری شده است. تحدیر، سرعت در قرائت با حفظ صحت آن با استفاده از ادراج و تخفیف در قرائت است.

حجم برنامه: 120 مگابایت

قیمت خرید درون برنامه ای: 3000 تومان

Card image cap
نرم افزار اندروید اطفال القرآن

در این برنامه فایل صوتی ترتیل کل جزء ۳۰ با صدای قاری خردسال شیعه، احمد الطائی به صورت آفلاین قرار داده شده است. یعنی بعد دانلود برنامه برای استفاده از آن دیگر نیازی به اینترنت ندارید.

حجم 78 مگابایت

قیمت خرید درون برنامه ای: 3000 تومان

Card image cap
نرم افزار اندروید حنانه خلفی

در این نرم افزار چند سوره آخر قرآن مجید با صدای کودکانه حنانه خلفی آموزش داده می شود. قبل از اذان در شبکه پویا چند کلیپ آموزشی پخش می شود که در این نرم افزار به صورت صوتی بارگزاری شده.

حجم 6 مگابایت

برنامه رایگان است

Card image cap
ترتیل جزء ۳۰ با صدای احمد سعود

در این نرم افزار بیشتر سوره های جزء ۳۰ بارگزاری شده است. این نرم افزار در آموزش صحیح خوانی، تجوید، حفظ و تشویق کودکان به یادگیری قرآن می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد.

حجم برنامه: 17 مگابایت

قیمت خرید درون برنامه ای: 2000 تومان

Card image cap
تحدیر کل قرآن کریم/ استاد احمد دباغ

در این نرم افزار فایل صوتی تندخوانی یا تحدیر کل قرآن کریم با صدای استاد احمد دباغ بارگزاری شده است. تحدیر، سرعت در قرائت با حفظ صحت آن با استفاده از ادراج و تخفیف در قرائت است.

حجم برنامه: 120 مگابایت

قیمت خرید درون برنامه ای: 3000 تومان

Card image cap
گناه شناسی

این برنامه نسخه اندورید وبسایت گناه شناسی است.با دانلود و نصب این نرم افزار به راحتی می توانید مطالب این وبسایت را با تفکیک موضوعی در تلفن همراه خود دنبال کنید و به اشتراک بگذارید.

حجم برنامه: 10 مگابایت

برنامه رایگان است

نوشته های مشابه

‫۴ نظرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 + 13 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن