مرور رده

توصیه های خوراکی و عبادی در دوره بارداری

به مادران عزیز توصیه می‌شود برای داشتن فرزندانی باسیرت و صورت نیکو، در حد امکان به دستورات موجود در این بخش عمل نمایند.

توجه داشته باشید که گرچه رعایت این اعمال بسیار نیکو و موثر است ولی انجام ندادن آنها هم به معنی معیوب شدن و مشکل دار شدن فرزند نخواهد بود. بنابراین در حد توان به توصیه های ما عمل کنید و خود را بیش از حد خسته ننمایید.

قطعا یاد خدا و انجام واجبات و ترک محرمات که وظیفه دائمی هر انسان است اثر فوق العاده ای بر روی فرزندتان خواهد داشت و فرزند صالح و سالمی به شما عنایت خواهد فرمود.