مرور رده

آموزش اذان به کودکان و نوجوانان

بسم الله الرحمن الرحیم
در این دسته سعی میکنیم با بارگزاری صداهای زیبا از کودکان و نوجوانان مؤذن الگوهایی را برای آموزش عزیزان شما معرفی نماییم.